Pogoji in določila

Pogoji uporabe

Mylan Healthcare d.o.o. Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju "Družba") smo skrbnik www.mylan.si (v nadaljevanju "spletna stran"). Smo družba s sedežem v Ljubljani.

Naprošamo vas, da natančno preberete naslednje pogoje uporabe, ki se nanašajo na vsakega obiskovalca te spletne strani. Za uporabnika te spletne strani se šteje vsakdo, ki vanjo vstopi, jo uporablja in raziskuje, ne glede na sredstva, ki jih v ta namen uporablja. Z vstopom na in z uporabo te spletne strani se kot uporabnik strinjate z naslednjimi pogoji in njihovimi morebitnimi spremembami, veljavnimi v času vašega obiska. Družba lahko svoje pogoje uporabe brez posebnega obvestila kadarkoli posodobi. Ker vas pogoji uporabe zavezujejo, vas pozivamo, da jih redoma preverjate ter ste tudi pozorni na njihove spremembe.

Avtorske pravice

Če ni drugače navedeno, so vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine v vsem gradivu dostopnem na spletni strani (vključno s fotografijami in grafičnimi slikami) last Družbe oz. nosilcev licenc. Ob upoštevanju spodnjih določb, so vse pravice, ki niso izrecno podeljene, pridržane. Prepovedana je vsaka uporaba izpisov s spletne strani za kakršenkoli namen, ki ni skladen s temi pogoji. V primeru, da bi prekršili katerikoli pogoj iz tega pravnega obvestila, si pridržujemo pravico, da vam ukinemo pravico do uporabe te spletne strani; v takšnem primeru morate nemudoma uničiti vse že prenesene ali natisnjene izpise s spletne strani.

S spletne strani lahko prenašate in tiskate izpise za lastno uporabo, drugim osebam pa jih lahko posredujete pod pogoji da:

  1. ni noben dokument ali grafika s spletne strani spremenjena na kakršenkoli način;
  2. ni nobena slika s spletne strani uporabljena ločeno od spremljajočega besedila; in
  3. se avtorske pravice Družbe, navedbe glede blagovne znamke Družbe in to dovoljenje pojavljajo v vseh kopijah izpisov.

Ni vam dovoljeno prodajati vsebine naše spletne strani oz. je ponovno objavljati. Natančneje, ni vam dovoljeno v komercialne namene reproducirati, ustvarjati dvojnikov, kopirati ali kako drugače izkoriščati gradivo naše spletne strani. Objavljate lahko povezave do katerekoli (pod)strani naše spletne strani, pod pogojem, da vzpostavite povezavo, ne pa podvojite naše strani in pod pogojem, da tega ne storite na tak način, da bi vaši uporabniki dobili občutek, da je naša vsebina tudi vaša vsebina ali da je naša spletna stran povezana z vašo. Vaša pravica do objavljanja povezav na našo spletno stran je dodatno omejena z naslednjimi pogoji:

  1. da ne odstranjujete, izkrivljate ali kako drugače spreminjate velikost in izgled logotipa Mylan;
  2. da na spletni strani ne ustvarjate nobenega okvirja ali drugega omejevalnega okolja z brskalnikom ali sicer okoli naše spletne strani;
  3. da v nobenem pogledu ne namigujete, da Družba podpira tudi druge izdelke ali storitve, ki niso njene;
  4. da ne prikazujete napačno vašega razmerja do Družbe niti da o Družbi ne podajate drugih napačnih informacij;
  5. da brez izrecnega pisnega dovoljenja ne uporabljate drugih blagovnih znamk Mylan, ki so prikazane na spletni strani;
  6. da ne objavljate predmetnih povezav na spletni strani, ki ni v vaši lasti; in
  7. da vaša spletna stran ne vsebuje vsebine, ki je neokusna, žaljiva ali kontroverzna, ki krši katerokoli pravico intelektualne lastnine ali posega v pravice drugih oseb ali kako drugače ni v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

Družba si zaradi kršitev navedenih pogojev izrecno pridržuje pravico do preklica pravice do objave povezav na njeno spletno stran ter za sprejem vseh ukrepov, ki jih šteje za primerne. Zavezujete se v celoti povrniti vsako izgubo ali škodo, ki bi jo Družba ali katerokoli drugo podjetje iz njene skupine utrpelo zaradi kršitve teh določb.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, ki so objavljene zaradi enostavnejše uporabniške izkušnje uporabnikov naše spletne strani. Mylan si ne lasti vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, zanje ne jamči ter zanje ne odgovarja.

Nobenih zagotovil ali jamstev

Družba vlaga razumne napore za vključitev ažurnih in natančnih informacij na njeni spletni strani, vendar pa ob tem ne daje in izrecno zavrača kakršnakoli zagotovila ali kakršnakoli jamstva, izrecna ali posredna (vključno z ter brez omejitev glede predpostavljenih garancij, primernostjo za določen namen ali skladnostjo) glede točnosti, popolnosti ali pogostosti posodobitve katerekoli od teh informacij. Strinjate se, da to spletno stran ter njeno vsebino uporabljate "kot je" in "kot je na voljo". Družba ne prevzema nobene obveze ali odgovornosti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini te spletne strani. Družba ne daje nobenih jamstev, da (i) bo spletna stran ustrezala vašim zahtevam, (ii) bo spletna stran delovala nemoteno, pravočasno, varno ali brez napak, (iii) bodo rezultati, ki se lahko pridobijo z uporabo te spletne strani točni ali zanesljivi, (iv) bo kakovost blaga ali storitev, ki so na voljo na spletni strani izpolnila vaša pričakovanja, (v) bodo morebitne napake na spletni strani popravljene, (vi) uporaba te spletne strani ali kateregakoli gradiva pridobljenega iz nje, ne bo poškodovala vašega računalniškega sistema ali mobilne naprave, ali da ne bo prišlo do izgube podatkov.

Z vstopom in uporabo te spletne strani, se uporabnik izrecno odpoveduje določbam Zakona o obligacijskih razmerjih, Uradni list Republike Slovenije št. 83/2001, z dne 25.10.2001 in s kasnejšimi spremembami (v nadaljevanju "OZ"), ki se nanašajo na njegovo pravico do nadomestila za škodo, nastalo na podlagi dejstev navedenih v prejšnjem odstavku.

Omejitev odgovornosti

To spletno stran uporabljate na lastno odgovornost. V nobenem primeru Družba ali katerikoli od njenih uslužbencev, poslovodij, zaposlenih ali drugih sodelavcev ne odgovarja, neposredno ali posredno, za škodo kakršnekoli vrste ali narave, vključno in brez omejitev za neposredno, posebno, naključno ali posledično, vzročno, ali za katerekoli zahtevke ali škodo, ki izhaja iz ali je v zvezi z oblikovanjem ali uporabo te spletne strani ali z zanašanjem na to spletno stran, katerokoli drugo spletno stran Mylan ali kateregakoli povezanega spletnega mesta vsebovanega na teh spletnih straneh, ali za katero od informacij dostopnih preko takšnih spletnih strani ali zaradi nezmožnosti uporabe takšnih spletnih strani. Ta omejitev se nanaša tudi na morebitno poškodovanje vaše računalniške opreme ali druge lastnine, na okužbo vaše računalniške opreme z računalniškimi virusi, na izgubljeni dobiček, na izgubo dobrega imena ter drugo nepremoženjsko škodo (tudi v primeru, da je bila družba obveščena o možnosti nastanka takšne škode), ki izhajajo iz: (i) uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani; (ii) stroškov zagotovitve nadomestnega blaga in storitev, ki izhajajo iz kateregakoli blaga, podatkov, informacij ali storitev, pridobljenih ali prejetih sporočil ali transakcij, sklenjenih preko, iz ali kot posledica spletne strani; (iii) nepooblaščenega dostopa do ali spremembe vaših transakcij ali podatkov; (iv) izjav ali ravnanj kateregakoli uporabnika ali tretje osebe na spletni strani; (v) vašega zanašanja na vsebine, ki so na voljo s strani Družbe; ali (vi) vse druge zadeve, ki se nanašajo na to spletno stran.

Maksimalna odgovornost Družbe ter njenih vodij, direktorjev, zaposlenih ali sodelavcev, ki izhaja iz, ali je v povezavi s spletno stranjo, ali z vašo uporabo vsebin Mylan, ne bo presegla, ne glede na vzrok samega zahtevka (glede na pogodbene dogovore, civilni delikt, kršitev garancije, ali kako drugače), skupnega zneska 100 €, prav tako pa posameznik ni upravičen do povračila kakršnekoli škode, ki bi ta znesek presegala. Te določbe ne izključujejo ali omejujejo naše odgovornosti, ki izhaja iz goljufije, smrti ali telesne poškodbe nastale zaradi naše malomarnosti ali, ki izhaja iz odgovornosti, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti po veljavnem pravu.

Z vstopom in uporabo te spletne strani se uporabnik v zgoraj navedenih primerih, v katerih Družba izključuje ali omejuje svojo odgovornost, v največji možni meri dovoljeni na podlagi OZ, izrecno odpoveduje njegovim/njenim pravicam do povračila škode.

Povračilo škode

Strinjate se, da se boste branili, varovali in se vzdržali kakršnihkoli zahtevkov, tožb ali zahtev zoper Družbo ali kateregakoli od njenih vodij, poslovodij, zaposlenih ali sodelavcev, vključno z in brez omejitev glede razumnih pravnih in računovodskih stroškov, ki izhajajo ali so posledica (i) vaše uporabe ali zanašanja na kakršnekoli vsebine tretjih oseb, (ii) vaše uporabe ali zanašanja na kakršnekoli vsebine Družbe, (iii) vaše zlorabe spletne strani, ali (iv) vaše kršitve teh pogojev. Družba vas bo o vsakem takem zahtevku nemudoma obvestila.

Brez nasveta

Nobena informacija s te spletne strani se ne sme razlagati kot medicinski, pravni, investicijski ali drugi nasvet. Brez kakršnihkoli omejitev, nobena vsebina s spletne strani ne more nadomestiti zdravniškega nasveta, obiska pri zdravniku ali priporočila izvajalca zdravstvenih storitev.

Vaše ravnanje

Te spletne strani ne smete spreminjati ali poskušati spreminjati. Prav tako ne smete ustvariti povezave do te spletne strani, brez vnaprejšnje pridobitve pisnega dovoljenja Družbe. Nadalje, storitev spletne strani ne smete uporabljati na kakršenkoli način, ki bi onemogočil, preobremenil ali škodoval kateremu od strežnikov družbe ali strežnikom na katerih je Družba pridobila dostop, ali da bi tretja oseba preko računalniškega vdora, zlorabe gesel ali na drug način uporabila storitve spletne strani, računalniških sistemov ali omrežja, ki je povezano s katerimkoli strežnikom Mylan ali spletno stranjo. Nedovoljeno je pridobivanje ali poskus pridobivanja gradiva ali podatkov na način, ki ni izrecno dostopen preko spletne strani.

Spletno stran lahko uporabljate zgolj za vaše osebne ne-komercialne namene. Storitev spletne strani ne smete uporabljati za (i) objavljanje komentarjev, ki vsebujejo neželeno pošto ali, ki kako drugače podvajajo neželena sporočila ali, ki predstavljajo reklamna sporočila, v nasprotju z veljavno zakonodajo; (ii) nalaganje ali objavljanje nedovoljenega, nespodobnega, grozečega, žaljivega ali drugače nezakonitega ali deliktnega gradiva, vključno z gradivom, ki je škodljiv za otroke ali ki krši pravico do zasebnosti tretjih oseb; (iii) nalaganje ali objavljanje gradiva, ki vsebuje računalniške viruse ali drugo škodljivo računalniško kodo, datoteke, skripte, agente ali programe; ali (iv) komercialno oglaševanje kateremukoli uporabniku storitev spletne strani, preko identifikacije njegovih osebnih podatkov ali podatkov pridobljenih na forumu ali spletni strani.

Prepovedano je zaobiti, onemogočiti ali drugače ovirati varnostne funkcije spletne strani ali funkcije, ki vsiljujejo omejitve glede uporabe storitev spletne strani.

Omejitev odgovornosti

Ne glede na to, da si Družba prizadeva zagotoviti pravilnost informacij objavljenih na spletni strani, za točnost in popolnost objavljenega gradiva ne jamči. Družba lahko spremeni gradivo, proizvode ali cene, ki so objavljeni na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kljub temu, da je lahko objavljeno gradivo že zastarelo, se Družba ne obvezuje za njegovo posodobitev.

Gradivo na spletni strani je ponujeno na način "kot je", brez kakršnihkoli pogojev, jamstev ali omejitev druge vrste. Družba, v največji možni meri na podlagi zakona, izključuje vsa jamstva, zagotovila, pogoje, obveze in druge omejitve (vključno z, in brez omejitev na, pogoje, določene s pravili zadovoljive kakovosti, primernostjo za določen namen in normalno razumno uporabo), ki bi, glede na to pravno obvestilo, lahko imele učinek v razmerju do spletne strani.

Z vstopom in uporabo te spletne strani, se uporabnik izrecno, v največji možni meri dovoljeni z določbami OZ, odpoveduje svoji pravici do povračila škode v zgoraj navedenih primerih, v katerih je Družba izključila ali omejila svoje obveze in druga jamstva.

Veljavno pravo

V primeru kakršnegakoli spora med vami in Družbo, ki bi izhajal iz teh pogojev uporabe ali se nanašal na vsebino teh pogojev, se ti pogoji razlagajo v skladu s slovensko zakonodajo. Vsaka od strank se strinja, da bo v primeru spora, ki bi izhajal iz teh pogojev ali se nanašal na njihovo vsebino, izključno pristojno slovensko sodišče.
Zadnja posodobitev  2.4.2020